Strona umieszczona na serwerze Zakładu Oprogramowania Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

Podstawy Informatyki
dla kierunku EiT
 

wersja strony: 1.3

Układ przedmiotu
2 godziny wykładu
(czwartki, 8:30, s. 425 AEI) i 3 godziny laboratorium w tygodniu (wtorki, 13:45???)

Prowadzący
dr inż. Piotr Fabian

Prezentacje wykładowe (MS PowerPoint)
Całość (wersja 1), 122MB
Część 01
Część 02
Część 03
Część 04


Materiały przygotowane przez mgr inż. Marcina Kempkę

Ogólna charakterystyka – cel
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat budowy, działania i sposobów wykorzystania komputerów oraz funkcjonowania sieci teleinformatycznych, ze zwróceniem uwagi na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy.

Opis
Wprowadzenie do architektury komputerów; podstawowa wiedza konieczna do rozumienia specyfikacji sprzętowej komputera, jego działania jak również podstawowe wiadomości w zakresie programowania i obsługi systemów baz danych. Wprowadzanie do modelu funkcjonowania sieci teleinformatycznych, parametrów ich funkcjonowania.

Słowa kluczowe
architektura komputerów, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne, języki programowania, bazy danych, sieci teleinformatyczne

Plan wykładów
1. Architektura komputerów
2. Urządzenia peryferyjne
3. Systemy operacyjne
4. Języki programowania
5. Bazy danych
6. Sieci teleinformatyczne

Warunki zaliczenia i egzaminu
Zaliczenie z wykładu uzyskuje się przez zaliczenie laboratorium z przedmiotu i napisanie sprawdzianu wykładowego.

Metody nauczania
Wykład (slajdy i prezentacje) + ćwiczenia laboratoryjne

Charakterystyka laboratorium

Nazwa laboratorium
Podstawy Informatyki  (studia dzienne, Mat-Fiz, Elektronika i Telekomunikacja i Fizyka Techniczna)

Ogólna charakterystyka – cel
Celem ćwiczeń laboratoryjnych z Podstaw Informatyki  jest opanowanie w stopniu podstawowym obsługi komputera typu PC oraz zapoznanie się z istotnymi aplikacjami użytkowymi.

Wykaz ćwiczeń
1.      Komputer i urządzenia peryferyjne
2.      System Windows 2000/XP       
3.      MS Word (2x) – zadanie 1       
4.      MS Excel (2x) – zadanie 2       
5.      MS Access (2x) – zadanie 3       
6.      MS PowerPoint – zadanie 4       
7.      Poczta elektroniczna - zadanie 5           
8.      Tworzenie własnych stron WWW (2x) – zadanie 6   
9.      Korzystanie z zasobów sieci Internet           
10.    Bezpieczeństwo w sieci (infrastruktura klucza publicznego)   
11.    Środowisko Linux                       

Wyposażenie
Laboratorium przeprowadzane jest na komputerach PC, przy zastosowaniu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia ćwiczeń, działającego w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Wykaz pomieszczeń
sale 521, 522, 523, 528, 528A

Zespół prowadzący zajęcia i kierownik laboratorium

Kierownik:
    dr inż. Piotr Fabian
Członkowie zespołu:
    mgr inż. Adam Karwan
   

Regulamin laboratorium

  1. W trakcie zajęć laboratoryjnych każdy student zobowiązany jest do wykonywania zadań przydzielonych przez prowadzącego.
  2. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe – dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwio-na nieobecność. W przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych następuje skreślenie z listy ćwiczących. Fakt ten jest zgłaszany dziekanowi.
  3. Warunkiem uzyskania zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych. Ocena z laboratorium jest średnią z tych ocen.
  4. Realizacja zadań powinna się odbywać wyłącznie na zajęciach laboratoryjnych.
  5. Wpis ocen nastąpi w czasie sesji (przed wakacjami) Będzie ono miało charakter zorganizowany (przewiduje się trzy terminy podpisywania ocen w indeksach).
  6. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownik laboratorium.

Zasady zaliczania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne wykonanie zadań przydzielonych przez prowadzącego zajęcia oraz zaliczenie sprawdzianu wykładowego.

 

Piotr Fabian